Even de buurt laten schudden... Bij WSB Assen zat de stemming er snel in Voor de Suzuki VIP box opstellen in rijen van drie Blubberrit bedrijfsbezoek Nico Bakker Motorbeurs 2016 Stand op de Motorbeurs Utrecht pff wat is het heet En natuurlijk aan het water tijdens de Duitslandrit met Frans en zo kan het ook vergaan op de beurs Mooi met de clubjassen tijdens de superbike races Elk jaar beginnen we met de Kouwe klauwenrit Onze jaarlijkse vaste trip naar de Dolomieten, Italie. Een drankje, naar elkaars gixxers kijken, over elkaars gixxers praten en snel weer verder!

Privacy statement

Het bestuur van GSX-R Contact, nader te noemen
GSX-R Contact,  vindt het belangrijk dat al haar leden met plezier kunnen motorrijden op hun Suzuki GSX-R en dat de aan de vereniging beschikbaar gestelde persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt.

Wij willen je hierover daarom graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door GSX-R Contact.

Toelichting:

Dit Privacy Statement is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG.

GSX-R Contact doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van je persoonsgegevenshouden we beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk vragen om je toestemming voor de verwerking van jouw bijzondere persoonsgegevens;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als GSX-R Contact zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover kun je contact met ons opnemen via een email naar bestuur@gsx-r.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd.

Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

GSX-R Contact verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voornaam en achternaam);
 • Adresgegevens (plaats, straat, huisnummer en postcode);
 • Telefoonnummer (eigen nummer, eventueel vast nummer en noodnummer);
 • E-Mailadres;
 • Geboortedatum en geslacht (m/v);
 • Bankgegevens (per eind 2018).

Daarnaast registreren wij:

 • Inschrijfdatum
 • Type motor en bouwjaar;
 • Nickname

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

GSX-R Contact verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden;
 • Vrijwilligers, bestuur en commissieleden;
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij GSX-R Contact of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
 • Begunstigers en sponsors van onze vereniging.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van GSX-R Contact of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger of trainer.

Als je eenmaal lid of relatie van GSX-R Contact bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over aan motorrijden/GSX-R  gerelateerde evenementen. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door een reply op de email te doen en aan te geven dat je er geen meer wenst te ontvangen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie enzovoorts.

Verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Deze bijzondere persoonsgegevens worden door GSX-R Contact NIET verzameld.

Hoe gaat GSX-R Contact met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de secretaris en/of de ledenadministratie van de vereniging. De gegevens zijn vastgelegd en worden verwerkt in een Excel bestand.

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden bijvoorbeeld maximaal 2 jaar bewaard. Hierna worden de gegevens in beperkte vorm (geanonimiseerd) bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Hoe gaan we om met beeldmateriaal?

Bij door de vereniging georganiseerde ritten of evenementen of  door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt, races of andersoortige wedstrijden en overige verenigingsactiviteiten kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers.

Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, nieuwsbrief, website of social media (Facebook, groeps-Whatsapp van de vereniging).

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen GSX-R Contact

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het digitale inschrijfformulier via de website via het hostingsbedrijf.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (denk aan het hostingsbedrijf van onze website met het digitale inschrijfformulier), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. GSX-R Contact blijft verantwoordelijk voor de verwerking. GSX-R Contact verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

GSX-R Contact neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens GSX-R Contact kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord/nickname beleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We testen en evalueren onze maatregelen.
 • Onze medewerkers (bestuur, commissies en eventuele trainers) zijn/worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@gsx-r.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. GSX-R Contact maakt slechts gebruik van functionele cookies en niet van technische of analytische cookies, omdat deze inbreuk maken op uw privacy. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kan je de eventueel eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Skeelervereniging Sliedrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Genoemde verzoeken moet je sturen naar bestuur@gsx-r.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op je verzoek.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Mocht je een vraag of klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of je gegevens willen rectificeren of verwijderen, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen via bestuur@gsx-r.nl

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder autoriteit op het gebied van privacy. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

GSX-R Contact behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het verdient aanbeveling om het privacybeleid voor het gebruik online, via de website www.gsx-r.nl te raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.